Nivelul I Postuniversitar

Absolvenții de studii superioare, care nu au participat în timpul studiilor de licență la cursurile de specialitate aferente Nivelului I al Modulului Psihopedagogic, au oportunitatea de a le urma în regim postuniversitar, cu taxă, comasat, pe durata semestrului întâi al anului universitar.

Nivelul I (inițial) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice.

Pentru înscriere, candidații vor depune la secretariatul DSPP dosarul personal, cuprinzând următoarele documente:

  • Copie după certificatul naștere;
  • Copie după CI;
  • Copie după diploma de licență (sau adeverință);
  • Contractul de studiu;
  • Copie dupa chitanța aferentă plății taxei de studii.

Taxa de studii este de 950 de lei și se va depune în contul UTCN, IBAN RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul I.

Angajații universității (inclusiv masteranzii și doctoranzii UTCN) dispun de o reducere de 200 de lei.

Documente utile:

Planul de învățământ Nivelul I (click aici)