Nivelul II (de aprofundare)

Absolvenții Nivelului I al MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC pot urma, în regim postuniversitar, cu taxă, cursurile de specialitate aferente Nivelului II, organizate comasat, pe durata semestrului al II-lea al anului universitar.

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:

  • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice obținute prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II;
  • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Pentru înscriere, candidații vor depune la secretariatul DSPP dosarul personal, cuprinzând următoarele documente:

  • Copie după certificatul naștere;
  • Copie după CI;
  • Copie după diploma de licență (sau adeverință);
  • Copie după certificatul de absolvire a Nivelui I (sau adeverință);
  • Contractul de studiu;
  • Copie dupa chitanța aferentă plății taxei de studii.

Taxa de studii este de 950 de lei și se va depune în contul UTCN, IBAN RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, cu specificația taxă pentru modulul psihopedagogic nivelul II.

Angajații universității (inclusiv masteranzii și doctoranzii UTCN) dispun de o reducere de 200 de lei.

Documente utile:

Planul de învățământ Nivelul II (click aici)