Logo DSPP

Bine ati venit la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Contact

Locatia Cluj-Napoca
Adresa: Str. Constantin Daicoviciu, nr.15, Bloc Turn, et.II, sala 207
Cluj-Napoca, 400020, România
Telefon:0264-401348
Orar: 09.00-11.00 (luni-joi)

Locatia Baia Mare
Adresa: Str. Victoriei, nr. 76, Etaj II, Sala 36
Baia Mare, 430072, România
Telefon: 0262-218132, 0264-202961
Orar: 13.00-15.30 (L, Mi, J); 12.00-14.30 (Ma, V)

Gradul I didactic

 

Procedura de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I se desfășoară conform OM 5561/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Candidaţii vor fi examinaţi din următoarele domenii:

 

1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice

Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţa teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic- acţional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.

 

2. Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psiho-pedagogice şi metodice pe care o implică elaborarea lucrării. Examinarea aspectelor referitoare la : ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care intenţionează să o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja) candidatul, metodologia de explorare propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personal acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării etc.

 

3. Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective cu referire special la conceperea, realizarea , evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-învăţare specific temei propuse.

 

Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi soluţiona implicaţiile pedagogice-practice ale temei de specialitate tratate.

 

Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.

 

După susţinerea colocviului imediat după desfășlurarea colocviului, prin consultarea candidaților, Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în intervalul 15.02.2020-31.08.2022 sub îndrumarea conducătorului ştiinţific. Criterii de elaborare şi evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice se găsesc în Anexa 13/ OM 5561/2011

 

CONDITII DE ÎNSCRIERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2020-2022

 

Pentru toate categoriile de profesori:

• Depunerea fişei de înscriere şi a copiei de pe chitanţa de achitare a taxei de participare la colocviu pentru candidaţii care au optat pentru centrul nostru de perfecţionare. Taxa se poate depune la caseria UTCN conform regulamentului de taxe al UTCN

 

Observatii:Accesul în sala de examen este condiţionat de prezentarea B.I./C.I. /actul care atestă numele înscris pe fişa de înscriere.

 

GRADUL I – SERIA 2020-2022 (DEPUNEREA LUCRĂRII)

 

• Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ centre de perfecţionare până la data de 31 august a anului următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

1. a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;

2. b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

3. c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

4. d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

 

• Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

 

Notă: Pentru candidaţii din serii anterioare, depunerea lucrărilor se va face în aceleaşi condiţii, mai sus menţionate, la care se va adăuga următoarele acte:

• aprobare ISJ care să permită înscrierea în serie curentă;

• copie Xerox după gradul didactic II;

• adeverinţă de la unitatea de învăţământ în care să se specifice vechimea la catedră (ce se calculează de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului şcolar următor susţinerii examenului până la data de 31 august a anului şcolar în care se susţin inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică).

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter